Shutterstock

Shutterstock Packs Standard License

Shutterstock Packs Standard License là loại giấy phép tiêu chuẩn cơ bản nhất của Shutterstock, bao gồm…

Shutterstock Packs Enhanced License

Shutterstock Packs Enhanced License là Giấy phép Hình ảnh Nâng cao cho phép phân phối web, bản in, bản…

Shutterstock Multiple users License for Team

Shutterstock Multiple users License for Team là gói Giấy phép hình ảnh, công cụ lập kế hoạch và cộng…

Shutterstock Multiple users License for Enterprise

Shutterstock Multiple users License for Enterprise là gói Giấy phép hình ảnh, video,... tùy chỉnh với…

Shutterstock FLEX Subscription

Shutterstock FLEX Subscription là gói giấy phép có giá trị tốt nhất được Shutterstock đề xuất. Gói FLEX…