DraftSight

DraftSight Professional

CAD 2D tốt nhất trong lớp với các công cụ năng suất mạnh mẽ và API để tăng tốc các dự án thiết kế của…

DraftSight Premium

DraftSight Premium bao gồm tất cả các tính năng trong DraftSight Professional, cùng với khả năng 3D…

DraftSight Mechanical

DraftSight Mechanical bao gồm tất cả các tính năng trong DraftSight Premium, cùng với các tính năng…

DraftSight Enterprise

Được thiết kế cho các tổ chức có nhiều người dùng hoặc trang web có cấp phép và triển khai mạng.Kích…

3DEXPERIENCE DraftSight

DraftSight – được kết nối với Đám mâyTương lai của thiết kế là sự hợp tác và 3D EXPERIENCE® DraftSight…