Safetica DLP

Safetica ONE

Safetica ONE - DLP sẵn sàng cho doanh nghiệp và Bảo vệ mối đe dọa nội bộKhám phá, phân loại, phân tích…

Safetica NXT

Safetica NXT là một Next-gen SaaS DLP (Phần mềm như một Dịch vụ) DLP triển khai nhanh và dễ bảo trì.…