Tường lửa doanh nghiệp

Không có sản phẩm trong danh mục hiện tại.

Firewalls là một thành phần quan trọng trong kiến trúc bảo mật mạng của bất kỳ tổ chức nào. Một tường lửa xác định ranh giới giữa mạng tư nhân của doanh nghiệp và Internet công cộng, giới hạn loại lưu lượng có thể đi qua ranh giới này. Tuy nhiên, các tổ chức khác nhau có các yêu cầu về tường lửa và bảo mật khác nhau. Một tường lửa doanh nghiệp cung cấp quy mô và khả năng cần thiết để bảo vệ mạng doanh nghiệp khỏi các mối đe dọa mạng tiên tiến.

Các giải pháp Tường lửa doanh nghiệp hàng đầu được cung cấp tại Pacisoft: