Trellix DLP

Trellix Data Loss Prevention Network

Các sản phẩm này cung cấp khả năng hiển thị và bảo vệ dữ liệu nhạy cảm và độc quyền được chia sẻ qua…

Trellix Data Loss Prevention Discover

Kiểm kê các kho dữ liệu và vị trí lưu trữ trong mạng của bạn để xác định và phân loại dữ liệu quan trọng…

Trellix Data Loss Prevention Endpoint

Các sản phẩm này bảo vệ máy trạm và máy chủ Windows và macOS. Biến thể (Tùy chọn)                 Các…