Slack

Slack Pro plan

Slack Pro plan cho phép bạn truy cập vào lịch sử tin nhắn không giới hạn, giúp bạn xem lại các cuộc…

Slack for Enterprise Plan

EdrawMind giúp bạn tạo các bài thuyết trình ấn tượng chỉ trong tích tắc. Chỉ cần ghi lại những điểm…

Slack for Business Plan

Slack for Business Plan kết nối tích hợp với nhiều nhà cung cấp SSO và một tùy chọn để sử dụng giải…