Kofax

Kofax Power PDF Standard for Mac

Kofax Power PDF Standard for Mac là một phiên bản của phần mềm PDF của Kofax được thiết kế đặc biệt…

Kofax Power PDF Standard

Kofax Power PDF Standard cho phép bạn tạo các file PDF từ các tài liệu khác nhau như văn bản, hình ảnh,…

Kofax Power PDF Advanced Volume for Enterprise

Kofax Power PDF Advanced Volume for Enterprise là một phiên bản đặc biệt của phần mềm PDF cao cấp của…

Kofax Power PDF Advanced for Windows Businesses

Kofax Power PDF Advanced for Windows Businesses nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng và phức tạp của doanh nghiệp…

Kofax Power PDF Advanced

Kofax Power PDF Standard cung cấp các công cụ chỉnh sửa văn bản, hình ảnh, định dạng trang, và sắp xếp…