Palo Alto

Palo Alto VM-Series virtualized NGFW

Tường lửa ảo VM-Series mở rộng bảo mật tường lửa thế hệ tiếp theo đầy đủ cho khối lượng công việc ứng…

Palo Alto Panorama

Sử dụng Panorama™ để quản lý tất cả tường lửa của bạn bất kể chúng ở đâu: ở ngoại vi, trong trung tâm…

Palo Alto Next-Gen CASB

Tự động xem và bảo mật tất cả các ứng dụng. Bảo vệ chính xác tất cả dữ liệu nhạy cảm và tất cả người…

Palo Alto Cortex XSOAR

Cortex™ XSOAR là một nền tảng điều phối, tự động hóa và phản hồi (SOAR) bảo mật toàn diện, hợp nhất…

Palo Alto Cortex XSIAM

Quản lý tự động hóa và thông minh bảo mật mở rộng - XSIAM, là một cách tiếp cận mới đối với các hoạt…

Palo Alto Cortex Xpanse

Khám phá cách tạo danh sách kiểm kê đầy đủ và chính xác về nội dung truy cập internet toàn cầu của bạn…

Palo Alto Cortex XDR

Cortex XDR là ứng dụng phát hiện và phản hồi đầu tiên trên thế giới tích hợp dữ liệu mạng, điểm cuối…

Palo Alto CN-Series containerized NGFW

CN-Series containerized NGFW cho phép các nhóm bảo mật mạng có được khả năng hiển thị và kiểm soát liền…

Palo Alto Cloud NGFW

Cloud NGFW for AWS là Tường lửa thế hệ tiếp theo (NGFW) của Palo Alto Networks được cung cấp dưới dạng…