Power BI

Microsoft Power BI Pro

Microsoft Power BI Pro là phiên bản đầy đủ của Power BI, hoàn chỉnh với khả năng sử dụng Power BI cho…

Microsoft Power BI Premium

Microsoft Power BI Premium có số lượng lưu trữ lớn và lõi ảo (virtual core) khác nhau có thể mở rộng…