Veeam

Veeam ONE

Veeam ONE kết hợp các tính năng sao lưu và phục hồi mở rộng của Veeam Backup & Replication™ với khả…

Veeam Disaster Recovery Orchestrator

Veeam Disaster Recovery Orchestrator giảm rủi ro tuân thủ và tiết kiệm thời gian quý báu bằng cách tự…

Veeam Data Platform Premium

Veeam Data Platform Premium cung cấp các khả năng khôi phục và Bảo vệ dữ liệu hiện đại dành cho doanh…

Veeam Data Platform Foundation

Veeam Data Platform Foundation là nền tảng dữ liệu cung cấp khả năng bảo vệ dữ liệu hoàn chỉnh nhất…

Veeam Data Platform Advanced

Veeam Data Platform Advanced kết hợp VBR với Veeam ONE (ONE) để cung cấp cho khách hàng khả năng giám…

Veeam Backup for Salesforce

Veeam Backup for Salesforce giúp loại bỏ nguy cơ mất dữ liệu và siêu dữ liệu của bạn do lỗi của con…

Veeam Backup for Microsoft Azure

Veeam Backup for Microsoft Azure cung cấp khả năng bảo vệ gốc, dựa trên chính sách để phục hồi đáng…

Veeam Backup for Microsoft 365

Veeam Backup for Microsoft 365 là một giải pháp toàn diện cho phép bạn sao lưu và khôi phục dữ liệu…

Veeam Backup for Google Cloud

Veeam Backup for Google Cloud là một giải pháp được phát triển cho các tác vụ bảo vệ và khắc phục thảm…

Veeam Backup for AWS

Veeam Backup for AWS là một giải pháp được phát triển cho các tác vụ bảo vệ và khắc phục thảm họa cho…

Veeam Backup Essentials

Veeam Backup Essentials cung cấp khả năng sao lưu, phục hồi, giám sát và báo cáo mạnh mẽ, dễ sử dụng…

Veeam Backup and Replication

Veeam Backup and Replication là giải pháp sao lưu, phục hồi và bảo mật dữ liệu hàng đầu trong ngành…