Microsoft

Microsoft Pureview

Microsoft Purview là một giải pháp quản lý dữ liệu đột phá của Microsoft. Nó được thiết kế để bảo vệ…

Microsoft Copilot for Microsoft 365

Microsoft Copilot for Microsoft 365 là một công cụ năng suất hoạt động trên nền tảng AI điều phối các…

Windows 365 Enterprise

Windows 365 Enterprise kết hợp sức mạnh và tính bảo mật của đám mây với tính linh hoạt và sự đơn giản…

Windows 365 Business

Windows 365 Business là một dịch vụ máy tính đám mây (cloud computing) cung cấp cho doanh nghiệp (Tối…

Windows 365 Enterprise

Windows 365 Enterprise kết hợp sức mạnh và tính bảo mật của đám mây với tính linh hoạt và sự đơn giản…

Windows 365 Business

Windows 365 Business là một dịch vụ máy tính đám mây (cloud computing) cung cấp cho doanh nghiệp (Tối…

Microsoft Visual Studio Professional

Microsoft Visual Studio Professional là một môi trường phát triển tích hợp (IDE) mạnh mẽ được phát triển…

Microsoft Visual Studio Enterprise

Visual Studio Enterprise cung cấp cho các nhóm phát triển trên Windows/macOS giải pháp đầu cuối bao…

Microsoft Visio Standard 2021

Microsoft Visio Standard 2021 là một phần mềm được phát triển để tạo ra các biểu đồ và sơ đồ khác nhau…

Microsoft Visio Professional 2021

Microsoft Visio Professional 2021 cho phép người dùng chuyển đổi dữ liệu thành sơ đồ. Professional có…

Microsoft System Center Standard

Microsoft System Center Standard là một thành phần của bộ công cụ quản lý hệ thống Microsoft System…

Microsoft System Center Datacenter

Microsoft System Center Datacenter là một bộ công cụ quản lý hạ tầng máy chủ và dịch vụ mạnh mẽ được…